Governance van samenwerkingsverbanden

De start van Passend Onderwijs was een lastige. Aandacht ging vooral uit naar de inrichting van de nieuwe regio’s en het daarbij horende verloop van geldstromen. Gaandeweg blijkt nu dat gekozen bestuursvormen niet voldoen wat betreft scheiding van bestuur, toezicht en medezeggenschap.

De politiek onderkent dit dilemma. Voor de zomervakantie is een motie aangenomen waarin is opgenomen dat er voor elk samenwerkingsverband onafhankelijke toezicht moet komen. In het regeerakkoord wordt dat bevestigd. In situaties die minder éénduidig zijn qua aanpak en oplossing ontstaat het gevoel dat schoolbesturen soms eigen belang laten prevaleren boven het gezamenlijke. Het eigenaarschap van betrokken schoolbesturen is vaak ook niet helder. Dit resulteert in een afnemende betrokkenheid van het individuele schoolbestuur bij het geheel.

SynTrans heeft, vanuit de positie als bestuurder, de ins en outs van het samenwerkingsverband goed leren kennen. Daarbij is expertise opgebouwd in het leiden en begeleiden van projecten om te komen tot een passende governance voor samenwerkingsverbanden. In de trajecten van SynTrans is aandacht voor de juiste rol voor iedere betrokkene. Omdat deze rollen van elkaar verschillen, brengt SynTrans de juiste differentiatie aan. Resultaat van een traject door SynTrans betekent dat er sprake is van enerzijds een eigentijdse scheiding van bestuur, toezicht en medezeggenschap en anderzijds een voldoende commitment van de participerende schoolbesturen bij het geheel.