Fusie en instandhouding in het onderwijs

Bestuurlijke- en scholenfusies

Een fusie kent vaak een evidente, rationele noodzaak, maar daarmee is niet automatisch de uitkomst en het proces in kannen en kruiken. Het begeleiden van een fusie tussen scholen of besturen is een intensief proces. Naast het bewaken van de benodigde formele stappen, is het vooral van belang dat de diverse geledingen niet alleen worden betrokken, maar ook eigenaar worden van het proces. Betrokkenheid en draagvlak zijn vanaf de start essentieel voor een succesvol verloop van het fusieproces.

De inzet van SynTrans is vooral gericht op het gezamenlijk vormgeven van het fusieproces en de te doorlopen stappen, zowel tussen de verschillende geledingen, als tussen de bestuurder(s) of schooldirectie(s). Naast de inzet op gezamenlijkheid heeft SynTrans ruime ervaring en kennis op het gebied van fusies en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving (fusietoets, wet primair onderwijs, wet medezeggenschap op scholen).

Instandhouding scholen

Wanneer door leerlingendaling een van uw scholen onder de opheffingsnorm komt is het belangrijk om tijdig de gevolgen in kaart te brengen en te onderzoeken of het wenselijk is om de school open te houden. Daarbij speelt ook mee welke mogelijkheden tot instandhouding er zijn. SynTrans kan samen met u de mogelijkheden doornemen en ondersteuning bieden bij het zetten van de benodigde (wettelijke) stappen om het voortbestaan van de school veilig te stellen.

Wat wij u bieden:

Betrokkenheid vanuit oprechte binding met onderwijs

De mensen van SynTrans hebben hart voor het onderwijs en helpen bestuurders en directie met overtuiging bij het oplossen van vraagstukken. Uiteindelijk doel: de leerling moet er beter van worden.

Standaardoplossingen bestaan niet; SynTrans biedt altijd maatwerk

Elk vraagstuk heeft een eigen oplossing nodig: standaardoplossingen kunnen voor een deel soelaas bieden maar om uiteindelijk tot de kern door te dringen is een eigen, specifieke aanpak nodig.

Kennis van onderwijs door eigen praktijkervaring

Vanuit jarenlange ervaring voor de klas en als directeur en bestuurder kunnen de mensen van SynTrans putten uit een zeer rijke praktijkervaring. Weten wat er speelt is van onschatbare waarde bij het oplossen van vraagstukken.

Opdrachtgever blijft altijd in the lead

SynTrans kiest er altijd voor om de opdrachtgever aan het roer te laten staan: hij of zij kiest en beslist. SynTrans helpt, adviseert, stuurt mee maar altijd “namens” en niet “in plaats van”.

Brede, beproefde ervaring in advisering

Naast praktijkervaring heeft SynTrans ruime advieservaring, opgedaan bij schoolbegeleidingsdiensten en bij het ministerie van OCW. Synergie van praktijk- en advieservaring levert een doorwrochter en efficiënter eindresultaat.

Tarieven, passend bij onderwijs als maatschappelijke instelling

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid past het SynTrans niet om gepeperde rekeningen te sturen. We rekenen een tarief waarmee we goed ons werk kunnen doen maar waarbij we rekening houden met de, in onze ogen, grenzen van het maatschappelijk toelaatbare.

Heeft u hulp nodig bij een fusietraject?