Fusietoets deels minder zwaar per 1 augustus 2017

Een deel van de institutionele en bestuurlijke fusies wordt in de toekomst minder streng getoetst. De niet toetsplichtige situaties blijven gehandhaafd. Op 21 juli is de nieuwe regeling en beleidsregel fusietoets gepubliceerd in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-41402.html

Toets op proces
Een deel van de toetsplichtige fusies wordt slechts onderworpen aan een lichte toets. Dit is een toets waarbij alleen wordt gekeken of het proces zorgvuldig is doorlopen en of de medezeggenschap heeft ingestemd. De doorlooptijd van die toets is in principe vier weken.

Inhoudelijke toets
Wanneer de toetsplichtige fusie niet in aanmerking komt voor de lichte toets, wordt de fusie inhoudelijk getoetst. Voor de inhoudelijke toets gaat een integraal toetskader gelden. Daarbij worden aspecten als regionale context (leerlingendaling), variatie en bereikbaarheid van het onderwijsaanbod, doelmatigheid, onderwijskwaliteit, menselijke maat en draagvlak betrokken. De doorlooptijd van de toets bedraagt in principe 13 weken.

In onderstaande tabel is weergegeven in welke gevallen wel of geen sprake is van een fusietoets en of er wordt getoetst op proces of op inhoud.

Tabel fusietoets

 Situatie Toets PO/VO Institutioneel / bestuurlijk
Minder dan 500 leerlingen betrokken Geen PO Institutioneel
Fusie waarbij praktijkschool is betrokken en maximaal een VO school of bestuur Geen VO Beide
Minder dan 10 scholen betrokken Geen PO Bestuurlijk
Fusie is noodzakelijk om gedwongen sluiting binnen 10 maanden te voorkomen Proces Beide Beide
Minder dan 1000 leerlingen betrokken bij 1 schoolsoort,
2000 bij 2 en 3000 bij 3 of meer schoolsoorten
Proces VO Institutioneel
Leerlingendaling 15% of meer in vijf jaar tijd Proces Beide Institutioneel
Idem, minder dan 2500 leerlingen betrokken Proces PO Bestuurlijk
Idem, minder dan 5000 leerlingen betrokken Proces VO Bestuurlijk
·         Marktaandeel na fusie minder dan 50% en in zeer sterk stedelijke gemeenten minder dan 35%,
·         én er zijn niet meer dan 30 scholen betrokken
Proces PO Bestuurlijk
·         Marktaandeel na fusie minder dan 50%,
·         én er zijn niet meer dan 10 scholen betrokken
Proces VO Bestuurlijk
·         Er is sprake van een fusie met een eenpitter of het marktaandeel neemt met hooguit 5% toe,
·         én in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag is geen sprake geweest van een lichte toets op grond van een vergelijkbare fusie.
Proces Beide Bestuurlijk
Marktaandeel meer dan 50% Inhoud Beide Bestuurlijk
Marktaandeel meer dan 35% in zeer sterk stedelijk gebied Inhoud PO Bestuurlijk
Meer dan 30 scholen betrokken Inhoud PO Bestuurlijk
Meer dan 10 scholen betrokken Inhoud VO Bestuurlijk

Via de volgende link zijn de wijzigingen in een stroomschema per sector terug te vinden: http://www.leerlingendaling.nl/sites/leerlingendaling.nl/files/documents/Stroomschema%20regimes%20fusietoets-DEF.pdf

Fusie-effectrapportage (fer)
De fusie-effectrapportage (fer) blijft – conform de WMS – verplicht voor alle fusies. De fer wordt op enkele punten aangepast en is meer gericht op het fusieproces en biedt daarnaast inzicht in de motieven, doelen en effecten van een fusie. Het modelformulier voor de fer is opgenomen in de regeling en kan naar eigen inzicht worden uitgebreid. U kunt via info@syntrans.nl het modelformulier als word-document opvragen.

Overgangsrecht
Fusieaanvragen tot 1 oktober 2017 kunnen zowel volgens de oude als de nieuwe regeling worden ingediend.

Wilt u weten wat de wijziging van de regeling fusietoets voor uw specifieke situatie betekent? Dan kunt u contact opnemen met Ilse den Heijer, E: ilsedenheijer@syntrans.nl