Nieuwe regeling fusiecompensatie primair onderwijs gepubliceerd

De nieuwe regeling geldt voor fusies en opheffingen die plaatsvinden vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 augustus 2024.

Maximale fusiecompensatie
In de nieuwe regeling is het begrip samenvoeging van scholen nader gedefinieerd. Er is sprake van een samenvoeging van scholen als minstens 50 procent van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 van de opgeheven school de fusieschool bezoekt. Indien dat het geval is ontvangt het schoolbestuur:

 • 6 jaar lang 100 procent compensatie van de teruggang in personele bekostiging door verlies personele vaste voet(en) / toeslagen voor fusies tot en met 1 augustus 2019. Voor fusies vanaf 1 augustus 2020 wordt de compensatie jaarlijks afgebouwd.
 • De bekostiging van de fusieschool, gebaseerd op de t-1 bekostiging van de twee voormalige scholen.
 • De materiële bekostiging van de opgeheven school tot het einde van het kalanderjaar waarin de school is opgeheven. Daarna wordt de materiële bekostiging gebaseerd op het aantal leerlingen dat de fusieschool bezoekt.

Lagere fusiecompensatie
Bij instroom tussen de 25 en 50 procent geldt een beperkte fusiecompensatie:

 • 5 jaar compensatie van de teruggang in personele bekostiging in een aflopende reeks van 100-80-60-40-20 procent.
 • De bekostiging van de fusieschool wordt gebaseerd op de eigen t-1 bekostiging.
 • Onder voorwaarden ontvangt het bestuur van de fusieschool een bedrag per leerling gebaseerd op de leerlingen die op t-1 op de opgeheven school waren ingeschreven (opheffingsfaciliteit).
 • De materiële bekostiging van de opgeheven school loopt door tot het einde van het kalanderjaar waarin de school is opgeheven. Daarna wordt de materiële bekostiging gebaseerd op het aantal leerlingen dat de fusieschool bezoekt.

Opheffingsfaciliteit
Nieuw in de regeling is een compensatie voor de vrijwillige opheffing van een school boven de opheffingsnorm, zonder dat daarbij een fusie plaatsvindt. Ook wanneer bij een fusie minder dan 25 procent van de leerlingen mee gaat naar de fusieschool kan aanspraak worden gemaakt op de opheffingsfaciliteit. De opheffingsfaciliteit houdt het volgende in:

 • Het bestuur van de opgeheven school (bij vrijwillige opheffing van een school boven de opheffingsnorm) ontvangt een bedrag per leerling voor de leerlingen die op t-1 op de opgeheven school waren ingeschreven. Dit geldt niet voor eenpitters.
 • Is er sprake van een fusie waarbij 0-25 procent van de leerlingen mee gaat, dan ontvangt het bestuur van de fusieschool een bedrag per leerling voor de leerlingen die op t-1 op de opgeheven school waren ingeschreven.
 • De materiële bekostiging van de opgeheven school loopt nog door tot het einde van het kalenderjaar.
 • Er wordt geen fusiecompensatie ontvangen.

Om bij een fusie aanspraak te kunnen maken op de maximale compensatie is het van belang om bij het fusieproces zo goed mogelijk de belanghebbenden te betrekken. SynTrans ondersteunt bij het doorlopen van een zorgvuldig fusieproces. Als u wilt weten wat het effect van de nieuwe regeling is voor uw specifieke situatie, neem dan contact op via onze helpdesk: info@syntrans.nl.

Tabel: samenvatting van de nieuwe regeling

Situatie Fusiecompensatie vaste voet(en) personeel Materieel Bekostiging leerlingen
> 50 % leerlingen naar fusieschool 6 x 100% Tot eind kalenderjaar, daarna o.b.v. fusieschool T-1 van fusieschool en opgeheven school
25 – 50%
leerlingen naar fusieschool
5 jaar aflopend:
100-80-60-40-20%
Tot eind kalenderjaar, daarna o.b.v. fusieschool T-1 van alleen de fusieschool

T-1 opgeheven school indien boven opheffingsnorm

< 25%
leerlingen naar fusieschool
Geen Tot eind kalenderjaar, daarna o.b.v. fusieschool T-1 van alleen de fusieschool

Opheffingsfaciliteit: t-1 opgeheven school (boven opheffingsnorm) naar bestuur fusieschool

Opheffing van school boven opheffingsnorm Geen Tot eind kalenderjaar Opheffingsfaciliteit:
t-1 naar bestuur opgeheven school (niet voor eenpitters)

De regeling kunt u via de volgende link terugvinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-30458.html