Ouders en leraren meer invloed op financiën van de school

De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Minister Slob heeft een wetswijziging aangekondigd. Hij is van oordeel dat leraren, ouders en leerlingen via de medezeggenschapsraad niet voldoende te zeggen hebben over de financiën van een school. De wetswijziging zou op 1 januari 2021 moeten ingaan. Wat precies onder de hoofdlijnen van een begroting moet worden verstaan is nog niet duidelijk. Hierover volgt overleg met de vereniging van schoolbestuurders, leraren, ouders en leerlingen.

Syntrans heeft de nodige reserves ten aanzien van de praktische uitvoerbaarheid van een gewijzigde wetgeving. Om naast de Raad van Toezicht en de accountant nog een derde instantie beslisbevoegdheden te verlenen, kan de stroperigheid van het proces rond de jaarrekening en begroting in de hand werken. Bovendien kan het denken en oordelen vanuit een specifiek belang toenemen. Ook kan er druk ontstaan om elke school in de GMR vertegenwoordigd te laten zijn. We kijken met belangstelling uit naar het werk van de Monitorcommissie primair onderwijs om in 2019 tot nadere afspraken te komen rond een aanpassing van de code Goed Bestuur.

De AVS geeft aan blij te zijn met de voorgenomen wetswijziging. De AOB heeft geen reactie afgegeven. Ook VOS-ABB laat zich nog niet uit over dit onderwerp.

Voor de PO-Raad is het stimuleren van het gesprek tussen ouders, personeelsleden, andere belanghebbenden en het schoolbestuur van groot belang. Medezeggenschap speelt hier een belangrijke rol in. De Monitorcommissie Goed Bestuur doet momenteel onderzoek naar medezeggenschap in het primair onderwijs. Op basis van het advies van de Monitorcommissie voert de PO-Raad het gesprek met haar leden over de rol van medezeggenschapsraden.

De VO-Raad formuleert haar reactie als volgt:
Het versterken van de participatie van belanghebbenden is één van de pijlers onder het rapport ‘Betekenisvol besturen’, op basis waarvan de VO-raad in 2019 samen met de VTOI-NVTK de Code Goed Onderwijsbestuur VO zal actualiseren. Wat volgens de VO-raad daarnaast kan bijdragen, is om te blijven investeren in goede scholing en ondersteuning van de (G)MR, om zo bijvoorbeeld hun financiële kennis te vergroten. Om die reden participeert de VO-raad dan ook actief in het Project Versterking Medezeggenschap, dat professionaliseringsmogelijkheden aan (G)MR’en aanbiedt.

Kamerbrief Medezeggenschap in het funderend onderwijs

https://www.internetconsultatie.nl/wmsinstemmingsbevoegdheidbegroting/details