SynTrans begeleidt fusieonderzoek schoolbesturen Midden-Limburg

Deze maand start het verkennend onderzoek om tot een goede afweging te komen voor de mogelijke fusie tussen SKOM en SKOEM. Eind 2017 moet helder zijn of en onder welke voorwaarden een fusie mogelijk is. Als er geen bezwaren zijn voor de fusie volgt het medezeggenschapstraject en goedkeuring van de Minister. Wanneer dat leidt tot instemming worden in 2018 de voorbereidingen getroffen om te komen tot één bestuurlijke organisatie. De voorziene fusiedatum is 1 augustus 2018.

Op 15 juni is de intentieverklaring ondertekend, waarin SKOM en SKOEM uitspreken een mogelijke bestuurlijke fusie te willen verkennen. Met deze bestuurlijke fusie beogen beide schoolbesturen een versterking van hun lange termijn positie.

Belangrijke redenen om voor een eventuele fusie te kiezen zijn onder andere:

  • de leerlingendaling waarmee de scholen in de regio te maken hebben,
  • de bundeling van krachten om beter passend  en eigentijds onderwijs te kunnen bieden,
  • de risico’s voor financiën en personeel die de huidige omvang van de schoolbesturen met zich meebrengt.

De verwachting is dat door deze bestuurlijke fusie de lange termijn positie en kwaliteit van de scholen van beide besturen worden verstrekt. Voor de leerlingen kan de continuïteit van het onderwijs beter en thuisnabij worden gewaarborgd.

Bron: www.skoem.nl